INFO A OPATRENIA COVID-19

INFORMÁCIE

 

STARÁME SA O VAŠE ZDRAVIE

V súvislosti s aktuálnym vývojom situácie ohľadom COVID-19 a v nadväznosti na rozhodnutie Hlavného hygienika SR sme pre bezpečné zvládnutie nášho spoločného festivalu vykonali ku dňu 13.8.2020 viaceré opatrenia a prijali pravidlá, ktorými sa bude festival organizovať a účastníci riadiť. Opatrenia a pravidlá sú navrhnuté s najväčším rešpektom k zdraviu divákov, účinkujúcich aj organizátorov, tak aby sme si púť užili ako vždy, spoločne a bezpečne. Tento rok to bude naša spoločná snaha.
Všetky zmeny vyplývajúce z aktuálnej situácie budeme pravidelne zverejňovať na stránke www.zaleskaput.sk, na FB a INSTA Záleská divadelná púť.
Aktuálna platnosť ku dňu 13.8.2020

 

Predaj vstupeniek

Najbezpečnejší, najpohodlnejší a zároveň jediný spôsob nákupu vstupenky je online : V S T U P E N K Y

Ak by ste si nevedeli rady, v prípade problémov, alebo akýchkoľvek otázok, budeme radi, ak nás kontaktujete na adrese nase.zalesicko@gmail.com

Hygienické opatrenia

  • Festival sa uskutoční na čerstvom vzduchu v parku Zálesíčko v Zálesí. Festivalový areál bude vymedzený oplotením a ohraničený sekciou s rozlohou pre 1000 návštevníkov v zmysle platného nariadenia.
  • Vstup do areálu bude z dôvodu zdokladovania aktuálneho maximálneho počtu návštevníkov výlučne na platnú vstupenku.
  • Vstup do areálu bude výlučne cez dve vstupné brány, jedna pri kostole, druhá na náprotivnej strane od ulice Ignáca Gešaja.
  • Na vstupných bránach s hygienickou stanicou budú organizátori / dobrovoľníci elektronicky kontrolovať vstupenky, merať teplotu a konzultovať všetky Vaše otázky ohľadne bezpečnosti.
  • Výstup z areálu bude výlučne cez dve vstupné brány po elektronickom odhlásení vstupenky, po opätovnom preukázaní sa vstupenkou sa samozrejme návštevníci môžu na festival vrátiť.
  • Vstup a pohyb v areáli bude možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šatka, šál…)
  • Odporúčame zachovávať 2 metrové rozostupy od ostatných návštevníkov v celom areáli ako aj v okolí Hlavného stejdžu.
  • Zóna občerstvenia bude od ostatných viditeľne oddelená. V zóne bude možné v čase konzumácie pohybovať sa bez prekrytia horných dýchacích ciest.
  • Všetky priestory budú pravidelne dezinfikované dobrovoľníkmi po celý deň. Dezinfekcie budú dostupné po celom areáli.
  • Mobilné toalety budú mať priamo zabudované dezinfekčné strojčeky.

Ak sa u Vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť priestor podujatia.

V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie, ste povinní zostať v domácej karanténe.

Podávanie rúk nie je žiaduce.

Buďme zodpovední a disciplinovaní, aby sme si festival pripravovaný dobrovoľníkmi s láskou spoločne užili. Ďakujeme Vám za Vašu priazeň aj v tejto dobe a tešíme, že spolu opäť zažijeme to čo každý rok -obrovskú radosť zo zážitkov z divadla, hudby a dobrej spoločnosti.

Všetky opatrenia a ich zmeny sú konzultované s vedením obce.

Vstup

Vstupenky na festival je nutné zakúpiť si v predpredaji.

BEZBARIÉROVÝ PRÍSTUP

Celý areál festivalu je bezbariérový

CAMPING

Na festivale nie je možné stanovať

BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA

Bezpečnostná služba slúži na ochranu návštevníkov a na stráženie festivalových priestorov. Je rozpoznateľná podľa jednotného oblečenia (s nápisom SECURITY). Bezpečnostná služba je doplnená o usporiadateľskú službu. Je zakázané vnášať akékoľvek predmety ohrozujúce bezpečnosť alebo zdravie – viď ZÁKAZY. Pre hladký chod festivalu je nutné dodržiavať pokyny bezpečnostnej a usporiadateľskej služby v rámci jej kompetencií. Mimo areálu sa o bezpečnosť stará Polícia SR. Kompetencie a povinnosti bezpečnostnej služby: osobná prehliadka (na zamedzenie vnášania nebezpečných a nepovolených predmetov), vyvedenie z areálu (agresívne osoby, osoby ohrozujúce bezpečnosť, neautorizovaní predajcovia a predajcovia porušujúci zmluvu o predaji, dealeri akýchkoľvek drog a psychotropných látok…), usmerňovanie pohybu, prípadne evakuácie, zamedzenie vstupu návštevníkom do priestorov nevyhradených pre verejnosť, pomoc invalidom pri vstupe do bariérových priestorov, informácie o zdravotníckej službe, ochrana účinkujúcich, návštevníkov a festivalového zariadenia.

DROGY

Drogy sú na festivale zakázané. Ich predaj a konzumácia sú ilegálne a upozorňujeme na to, že situáciu bude monitorovať polícia.. Ak dôjde k prípadným problémom spojeným s užívaním drog u vás alebo vo vašom okolí, v záujme zachovania zdravia sa nebojte kontaktovať zdravotnú službu, lekára v stanovisku alebo usporiadateľov. Do príchodu záchranárov uložte postihnutého do stabilizovanej polohy tak, aby nemohlo dôjsť k uduseniu. Nikdy si nemôžete byť istí, že drogy, ktoré vám sú ponúkané, neobsahujú ďalšie nebezpečné prímesi, zároveň je ťažké rozpoznať ich silu. Kombinácia s alkoholom a výdajom energie sa môže stať osudným. Festival ponúka veľmi pestrý program, je miestom, kde prichádza k vzniku silných emócií. Užite si ho bez zbytočných problémov.

 

FAJČENIE

Vo všetkých otvorených priestoroch je fajčenie povolené. Vo všetkých stanoch je fajčenie zakázané – z bezpečnostných dôvodov v prvom rade, z ohľaduplnosti voči nefajčiarom v druhom, ale ľudsky podstatnom rade. Prosíme fajčiarov, aby sa vyhýbali fajčeniu aj v dave počas koncertov na otvorených scénach. V festivalovom areáli budú pre fajčiarov k dispozícii aj popolníky, prosíme fajčiarov, aby ich používali v čo najväčšej miere a  prispeli tak k čistote festivalového areálu a ušetrili usporiadateľom prácu po ukončení akcie.

FESTIVALOVÝ AREÁL

Festivalový areál – areál parku v Zálesí je ideálnou kombináciou trávy a spevnených povrchov. Všetky priestory s predpokladanou väčšou koncentráciou návštevníkov sú situované na spevnenej ploche, takže sa zamedzí prípadnému vzniku blata alebo prachu. Hlavné komunikačné zóny vedú taktiež po spevnených plochách, t. j. festival možno aj v prípade dažďa absolvovať takmer so suchou nohou. K dispozícii je aj dostatok trávy na aktívny alebo pasívny oddych.

FOTO/VIDEO

Fotografovanie koncertov či divadelných predstavení

 

je povolené, avšak v blízkosti pódií je zakázané používať fotoaparáty s bleskom.

HYGIENA

Na festivale sú k dispozícii 4 chemické toalety (toitoi) označené piktogramami. O ich údržbu sa non-stop stará dodávateľská firma. Usporiadatelia sa snažia o dostatočný prídel toaletného papiera na WC, pre istotu odporúčame poistiť sa vlastnými zásobami. Na pitie využívajte vodu z pitnej fontány alebo stánky s občerstvením. Voda z veľkej fontány nie je pitná. Vo festivalovom priestore je k dispozícii dostatočný počet smetných košov a kontajnerov. Za čistotu v okolí stánkov s občerstvením sú zodpovední prevádzkari stánkov. Čistenie bude prebiehať priebežne, kompletné vyčistenie areálu prebieha vždy večer po ukončení produkcie a v pondelok ráno. Prosíme návštevníkov, aby vo vlastnom záujme dbali o čistotu. V prípade akýchkoľvek nedostatkov (upchatie WC, nedostatok kontajnerov, špina, …) kontaktujte usporiadateľov.

INFORMÁCIE

Od usporiadateľov, ktorí sú označení špeciálnymi tričkami výrazných farieb je možné získať informácie o priestorovom a časovom usporiadaní festivalu, o zdravotníckej, bezpečnostnej a usporiadateľskej službe, o stratách a nálezoch. Rovnako je možné získať pomoc súvisiacu s usporiadaním festivalu, taktiež poskytujú informácie o programe. Informácie o dramaturgii jednotlivých scén sú v dostatočnej miere a veľkosti rozmiestnené v areáli.

NÚDZOVÁ INFO LINKA

Núdzová info linka 0907 748 337 je v prevádzke iba počas trvania festivalu k dispozícii návštevníkom festivalu, ale aj ich blízkym, ktorí na festivale nie sú. Linku volajte v prípade výnimočnej situácie (úraz, požiar, krádež …).Prosíme, využívajte linku iba v nutných prípadoch.

OBČERSTVENIE

 

Na festivale je zabezpečený dostatočný počet stánkov s občerstvením, a to s kompletným sortimentom jedál (aj vegetariánskych) a nápojov. Budú rozmiestnené v niekoľkých centrách. Festival a voľný vstup naň je financovaný taktiež z výnosu jednotlivých stánkov s občerstvením, z toho dôvodu nie je nutné, aby si návštevníci nosili vlastné občerstvenie. Na festivale platí zákaz vnášania alkoholických nápojov, sklených fliaš, sklených pohárov a nožov (z bezpečnostných dôvodov). Pre návštevníkov je pripravený dostatočný počet krytých občerstvovacích stanov s ochranou pred dažďom i pred slnkom.

ODPAD

V celom areáli budú viaceré kontajnerové stanovištia. Prosíme, snažte sa ich v čo najväčšej miere používať a nehádzať odpad na zem. Ak je aj najbližší kontajner preplnený, pokojne hoďte odpad niekde čo najbližšie ku kontajneru (alebo nám to oznámte – info na konci textu). Budeme vám vďační, ak nám napr. počas festivalu dáte vedieť o preplnených kontajneroch, znečistených miestach.

ORGANIZÁTOR

Hlavným organizátorom festivalu je Občianske združenie Naše Zálesíčko a Občianske združenie Spirituale. Ak nás chcete kontaktovať, kontakty nájdete na našej webovej stránke www.zaleskaput.sk. Ak nás chcete kontaktovať priamo na festivale, produkčný štáb sa nachádza v backstage festivalu.

PRAVIDLÁ A PODMIENKY

 

Zmena programu vyhradená. Organizátor si vyhradzuje právo odoprieť vstup. Organizátor nenesie zodpovednosť za osobné škody, stratu a zranenia vzniknuté na podujatí, ak boli spôsobené nedbalosťou návštevníka alebo nepredvídateľným správaním iných návštevníkov a tretích osôb. Plávanie na rukách, tzv. crowd surfing, je na festivale zakázaný, porušenie zákazu je dôvodom na vyvedenie z areálu. Vstup na festivalové pódium je pre návštevníkov zakázaný, porušenie zákazu je dôvodom na vyvedenie z areálu. Skákanie z pódia do davu, tzv. stage diving, je na festivale zakázaný, porušenie zákazu je dôvodom na vyvedenie z areálu. Vstupom do areálu návštevník poskytuje svoj výslovný súhlas s tým, že fotografie, filmy alebo videozáznamy s jeho osobou, ktoré sú zhotovené počas festivalu alebo v súvislosti s ním, môžu byť použité prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej technickej metódy, a to bez peňažnej náhrady a časového obmedzenia. Je prísne zakázané vnášať do priestoru konania festivalu sklenené nádoby, nádoby pod tlakom, pyrotechnické predmety, sklenené fľaše, dáždniky, predmety ohrozujúce bezpečnosť návštevníkov, zbrane akéhokoľvek druhu a zakladať otvorený oheň. V areáli je prísne zakázané jazdiť na motocykloch, bicykloch, skateboardoch, longboardoch, kolieskových korčuliach, kolobežkách a obdobných prostriedkoch. V prípade porušenia tohto zákazu bude prostriedok návštevníkovi do ukončenia festivalu zabavený. Nie je dovolené vnášať do priestorov festivalu magnetofóny, megafóny.  Vo všetkých stanoch platí prísny zákaz fajčenia. Organizátor si vymedzuje právo rozhodnúť o vpustení, resp. nevpustení zvierat do festivalového areálu, s výnimkou vodiacich psov. V areáli festivalu je prísne zakázaný predaj akéhokoľvek druhu a iné komerčné aktivity bez vedomia a predchádzajúceho súhlasu organizátora. Ak návštevník odmietne vydať nebezpečný alebo zakázaný predmet alebo porušuje tieto podmienky, môže byť z areálu vykázaný. Prosíme o využívanie odpadkových košov podľa ich označenia. Z dôvodu ochrany vlastnej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných návštevníkov, prosíme o zodpovedné správanie. Porušenie ktoréhokoľvek zákazu môže byť dôvodom na vyvedenie z areálu. Upozorňujeme návštevníkov, že festivalový areál je monitorovaný kamerovým systémom. Varovanie: nadmerné vystavenie hlasnej hudbe môže spôsobiť poškodenie sluchu. Za konanie detí sú zodpovední ich rodičia, prípadne iný dospelý sprievod. Deti musia byť pod neustálym dohľadom rodičov, resp. ich dospelý sprievod.


PARKOVANIE

Parkovisko je na vyznačených vyhradených plochách. Organizovanie parkoviska má na starosti usporiadateľská služba. Prosíme vás o rešpektovanie jej pokynov, ktoré slúžia na zabezpečenie plynulého chodu parkovania, prosíme vodičov o ohľaduplnosť a spôsob parkovania, aby sa na parkovisko zmestilo pohodlne čo najviac automobilov návštevníkov festivalu. Vchod na parkovisko je od materskej školy. Parkovné je zdarma. V tesnej blízkosti areálu za hlavným stanom bude parkovisko pre účinkujúcich a organizátorov. Doprava v rámci obce bude preorganizovaná v súlade s povolením Dopravného inšpektorátu PZ SR. Je potrebné, aby návštevníci ale aj rezidenti pozorne sledovali dopravné značenie v okolí areálu festivalu.

POČASIE

V termíne festivalu prevažuje slnečné teplé

 

počasie. Organizátori spolupracujú so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, ktorý bude počas festivalu pripravovať predpoveď počasia špeciálne pre oblasť Zálesia. Proti prípadnej nepriazni počasia je festival chránený zastrešením všetkých rozhodujúcich priestorov. Vzhľadom na zákaz vstupu do areálu s dáždnikom (z bezpečnostných dôvodov) odporúčame priniesť si pršiplášť prípadne gumený nepremokavý odev a obuv. Vzhľadom na predpokladaný dlhý pobyt na slnku odporúčame dostatočne sa chrániť pred prípadným úpalom (šiltovky, klobúky, opaľovacie a ochranné krémy, pitný režim, …). Zabezpečenie dostatku pitnej vody na festivale je samozrejmosťou. Festival sa koná za každého počasia s výnimkou prírodných katastrof. Aktuálne informácie o počasí nájdete na Shmu.sk.

DETI

Festival je určený hlavne pre detského diváka. Preto je potrebné, aby ostatní diváci boli tolerantní a dbali o ich bezpečnosť. Chráňte ich pred slnečným žiarením (pokrývky hlavy, pitný režim, opaľovacie ochranné krémy). Chráňte ich pred hlukom. Festivalový areál je členitý s členitým povrchom, pri nekontrolovanom pohybe môže dôjsť k pádu a úrazu. Deti do 15 rokov môžu prísť na festival len v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu. Deti musia byť pod neustálym dohľadom rodičov, resp. ich dospelý sprievod. Za konanie detí sú zodpovední ich rodičia, prípadne iný dospelý sprievod.

PSY

Do festivalového areálu majú povolený vstup psy okrem bojových plemien (bulteriér, pitbulteriér, rotvailer, doberman…), a to iba s náhubkom a na vodítku. Voľný pohyb psov je zakázaný a bude riešený usporiadateľskou službou. Zakázaný vstup majú aj zjavne agresívne psy ľubovoľného plemena.

PRÍJAZD AUTOM

 

Príjaz do obce Zálesie je možný z dvoch strán. Od obce Ivanka pri Dunaji a od obce Malinovo. Pri príchode do Zálesia sledujte značenie. Parkovanie je označené a organizované usporiadateľskou službou v časoch od 15:00 do 22:00. V ostatných časoch je potrebné sa riadiť dopravnýym značením.

PRVÁ POMOC

V prípade úrazu i v prípade podozrenia na zdravotné problémy (kohokoľvek, i neznámeho) kontaktujte zdravotníkov.  Na festivale je non-stop zdravotná služb, v sobotu s lekárskym zdravotníckym personálom, označené červeným krížom alebo modrou hviezdou. Info o umiestnení podajú označení členovia usporiadateľskej služby. V prípade úrazu mimo dosahu festivalovej zdravotníckej služby volajte 112 alebo vyhľadajte nemocnicu. Prajeme vám šťastný pobyt a návrat v zdraví.

STRATY A NÁLEZY

V prípade straty alebo nálezu sa, prosím, obráťte na organizátorov. V prípade, že chcete nahlásiť stratu, je nutné poskytnúť presný popis stratenej vec. Veci, ktoré v stratoch a nálezoch po festivale ostanú, budú následne zverejnené na Facebookovej stránke festivalu a budú uložené na obecnom úrade v Zálesí. Rovnako aj veci, ktoré sa pri upratovaní nájdu vo festivalovom areáli.

USPORIADATEĽSKÁ SLUŽBA

 

Centrom usporiadateľskej služby je produkčný štáb nachádzajúci sa za hlavným stanom. Zástupcovia usporiadateľa sú osobitne označení. K usporiadateľom patria najmä: bezpečnostná služba – oblečenie s nápisom SECURITY a s identifikačným číslom, produkcia – farebne odlíšená tričkom s logom festivalu, zdravotníci – biely odev alebo uniforma Záchrannej služby, požiarna služba – uniforma požiarnej služby, dobrovoľníci – identifikačný odev – tričko s logom festivalu.

ÚNIKOVÉ ZÓNY

V prípade nepredvídateľnej výnimočnej situácie, následkom ktorej by muselo prísť k urýchlenému vyprázdneniu areálu, prosíme návštevníkov, aby zachovali rozvahu, riadili sa pokynmi usporiadateľa a areál opúšťali únikovými zónami.

ZÁKAZY

Je prísne zakázané vnášať do priestoru konania akcie sklené nádoby a fľaše, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, dáždniky, predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu, bicykle, skateboardy (a iné boardy…), inline korčule, kolobežky a podobné dopravné prostriedky. Nie je dovolené vnášať magnetofóny, Prísne zakázaný je crowdsurfing – plávanie na rukách, i stagediving – skákanie z pódiá. Vo všetkých stanoch je fajčenie zakázané.

ZDRAVIE

Strážte si svoje zdravie. Buďte ohľaduplní, spolupracujte so zdravotníkmi a s usporiadateľmi. Nehazardujte s látkami, ktoré sú zdraviu škodlivé, ktoré sú zakázané a ktorých zloženie vám nie je známe. Chráňte sa pred slnečným žiarením (pokrývky hlavy, pitný režim, opaľovacie ochranné krémy). Chráňte sa pred hlukom.